Tìm kiếm "Pháp Âm"
Nâng cao  
Tìm thấy 381 kết quả. Nếu kết quả không như mong đợi hãy dùng chức năng tìm kiếm nâng cao.
Tập 063, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 05-10-2018 - Trang 405 - Phẩm 8 Tích công lũy đức
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 47 | 64kb/s | 108:40 | 50.65 MB
Tập 062, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 04-10-2018 - Trang 404 - Phẩm 8 Tích công lũy đức
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 34 | 64kb/s | 109:44 | 51.1 MB
Tập 061, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 03-10-2018 - Trang 398 - Phẩm 8 Tích công lũy đức
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 37 | 64kb/s | 119:4 | 55.37 MB
Tập 060, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 02-10-2018 - Trang 390 - Phẩm 8 Tích công lũy đức
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 49 | 64kb/s | 118:36 | 55.16 MB
Kết quả video "Pháp Sư Ngộ Thông"

 Xem tất cả

Tập 059, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 01-10-2018 - Trang 381 - Phẩm 7 Tất thành Chánh Giác
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 49 | 64kb/s | 117:24 | 54.65 MB
Tập 058, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 30-09-2018 - Trang 372 - Phẩm 7 Tất thành Chánh Giác
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 41 | 64kb/s | 120:14 | 55.91 MB
Tập 057, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 29-09-2018 - Trang 364 - Phẩm 7 Tất thành Chánh Giác
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 33 | 64kb/s | 120:8 | 55.86 MB
Tập 056, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 28-09-2018 - Trang 352 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 44 | 64kb/s | 114:3 | 53.08 MB
Tập 055, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 27-09-2018 - Trang 348 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 36 | 64kb/s | 24:49 | 12.23 MB
Tập 054, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 26-09-2018 - Trang 342 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 34 | 64kb/s | 119:51 | 55.73 MB
Tập 053, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 25-09-2018 - Trang 332 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 41 | 64kb/s | 119:51 | 55.73 MB
Tập 052, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 24-09-2018 - Trang 327 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 38 | 64kb/s | 117:20 | 54.58 MB
Tập 051, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 23-09-2018 - Trang 321 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 49 | 64kb/s | 110:0 | 51.22 MB
Tập 050, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 22-09-2018 - Trang 312 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 43 | 64kb/s | 114:1 | 53.06 MB
Tập 049, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 21-09-2018 - Trang 307 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 53 | 64kb/s | 119:25 | 55.53 MB
Tập 048, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 20-09-2018 - Trang 302 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 46 | 64kb/s | 113:2 | 52.65 MB
Tập 047, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 19-09-2018 - Trang 295 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 44 | 64kb/s | 113:2 | 52.65 MB
Tập 046, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 18-09-2018 - Trang 288 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 54 | 64kb/s | 118:48 | 55.29 MB
Tập 045, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 17-09-2018 - Trang 284 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 52 | 64kb/s | 119:19 | 54.98 MB
Tập 044, Pháp Sư Ngộ Thông - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Lần 10 - 16-09-2018 - Trang 277 - Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện
Trình bày: Pháp Sư Ngộ Thông
Tải lên bởi: admin | Thể loại: Giảng Kinh | Lượt nghe: 49 | 64kb/s | 121:37 | 56.03 MB

1 2 3 4 5 ...

Giới thiệu

Lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không

Phàm những gì không mang theo được, quyết định đừng để nó trong lòng. Những gì có thể mang theo, nhất định phải tranh thủ thời gian từng giây từng phút, đừng để luống qua vô ích. ​ Những gì có thể mang theo? Đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức đều có thể mang theo; đây là việc thiện nhỏ của...

Hồi hướng
Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung. 
Cữu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu. 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. 
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. 
Nguyện dĩ thử công đức trang nghiêm Phật Tịnh Độ.
Thượng báo tứ trọng ân. Hạ tế tam đồ khổ.
Nhược hữu kiến văn giả. Tức phát Bồ Đề tâm. 
Tận thử nhất báo thân. Đồng sanh Cực Lạc Quốc.

- Xin đem công đức Hoằng Pháp này Hồi hướng cho Thiên Ma Ba Tuần Phát Tâm Bồ Đề hộ trì Phật Pháp và sớm được thành Phật cứu khổ vô lượng chúng sinh đã làm quyến thuộc của thiên ma.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma, the Land of Ultimate Bliss.

Nam Mô A Mi Đà Phật - Namo Amitabha Buddha - Nam Mô A Di Đà Phật
Tải ứng dụng điện thoại Android

+ Tải Ứng dụng Tịnh Tông Học Viện v1: http://bit.ly/2mSUZIQ
+ Tải Ứng dụng Tịnh Tông Học Viện v2: http://bit.ly/2os5shf
+ Tải App A Di Đà Phật 
Thống kê
  • Đang truy cập77
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay8,232
  • Tháng hiện tại68,507
  • Tổng lượt truy cập1,328,693
Flag Counter
simple hit counter
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây