Nhạc niệm Phật,niệm Phật-chủ đề.

35 Views
Published
Niệm 6 chữ Nam-mô A-di-đà Phật sẽ lọc sạch phiền não trong thân tâm Người Niệm Phật.Nam Mô là giới-luật, A-Di-Đà là thiền-định, Phật là trí-tuệ.
Nếu nỗ lực hành trì câu niệm Phật "Nam mô A Di Đà Phật" thì quả báo sẽ hiện ra, vận mạng sẽ biến đổi, và có thể sửa đổi được vận mạng xấu thành vận mạng tốt.
Nghe nhạc niệm phật vang lên lòng chúng ta cảm thấy thanh thản, vừa lắng nghe vừa niệm phật, tâm có phật lòng thanh thản đưa ta vào giấc ngủ ngon tâm tịnh-an lạc vô cùng.
Category
Nhạc Niệm Phật
Be the first to comment