บทสวดพระแม่กวนอิม - ประทานพร โชค ลาภ

37 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
วิดีโอธรรมะ นี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่พระธรรมเป็นธรรมทานเท่านั้น มิได้มีรายได้ใดๆ จากโฆษณาทั้งหมดทั้งสิ้น และมิได้มีการจำหน่ายค้าขาย หวังผลไรแต่ประการใด ซึ่งทางผู้จัดทำไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์ บทสวดมนต์และภาพเหล่านี้ ทางผู้จัดทำไม่ได้มีเจตนาใดๆ นอกเหนือจาก ต้องการเผยแผ่พระธรรม เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และพระโพธิสัตว์บูชา เพื่อต้องการให้ผู้รับฟังรับชมได้คลายจากความทุกข์ และมีความสุขในชีวิต ซึ่งทางข้าพเจ้าต้องขออภัยทางเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วย ทางผู้จัดทำขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธิ์ ภาพและเสียงทั้งหลาย และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ จากท่านด้วยเป็นอย่างดี ในการเผยแผ่พระธรรมในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลจากการเผยแผ่พระธรรมนี้ แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย พระอริยบุคคลทั้งหลาย เทพประจำตัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระภูมิเจ้าที่ทั้งหลาย และขอนำส่งบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้ถึง บิดามารดา พี่น้องลูกหลาน ลุงป้าน้าอา ครูบาอาจารย์ ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย
ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ ไปให้ทุกรูปทุกนาม ทั้ง20พรหมโลก 6ชั้นเทวโลก มนุษโลก มารโลก ยมโลก อบายภูมิทั้ง4 มีนรก เปรต อสูรกาย สัตว์เดรัจฉาน และในหมื่นโลกธาตุ กับอีกแสนจักรวาลพิภพ ทั้งที่ มนุษย์ อมนุษย์ รูปวิญญาณ อรูปวิญญาณ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นมิตร และศัตรู ตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ขอให้ทุกรูปทุกนาม จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย ขอให้ทุกรูปทุกนามจงโมทนาในส่วนบุญกุศลนี้ พึงได้รับประโยชน์ ความสุขเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าพึงจะได้รับ ณ กาลบัดนี้เทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
Category
Buddhist music