Featured

净空法师佛学答问之股票/储蓄/出佛身血

497 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
炒股票是否如法
净空法师简介
 释净空,俗姓徐,名业鸿,民国十六年(一九二七)二月十五日生于安徽省庐江县,幼居福 建建瓯。抗战时,求学于贵州国立第三中学,胜利后就 读于南京市立第一中学。一九四九年来台湾,服务于实践学社,公余之时研读经史古文,先 后追随方东美先生,章嘉大师,李炳南老居士等研习哲学、佛经十三年。
 一九五九年于台北市圆山临济寺剃度,法名觉净字净空。受具足戒后,在国内外,弘扬佛法 ,讲述《华严经》、《法华经》、《楞严经》、《圆觉经》、《六祖坛经》、《金刚经》、 《净土五经》等大乘经论数十种,三十六年无间断,现存音影带三千数百卷。法师在国内先 后创办华藏法施会、华藏精舍、华藏佛教视听图书馆、华藏讲堂、及佛陀教育基金会。首开 风气之 先,使用视听教育之方法,弘扬佛法,大量制作佛法讲经录音带、录影带, 分送世界各地,以及倡印赠送《大藏经》暨各种经论善书逾千余万册,佛菩 萨像多种数百万张流通全球。   
法师曾任台北圆山临济寺书记,十普寺三藏学院教师,南普陀佛学院教 师,中国佛教会设计委员,弘法委员,东方佛教学院学教授兼教务主任,松 山寺大专佛学讲座讲师,中国内学院院长,中国文化学院教授,中国佛教会 大专院校佛学讲座总主讲,天主教东亚精神生活研习所教授,华藏法施会会 长,华藏精舍住持,华藏佛教图书馆导师,华藏净宗学会会长暨佛陀教育基 金会董事长,美国达拉斯佛教会会长,新加坡净宗学会导师。法师于国内外 倡导促进成立'净宗学会'十五处,提倡专修净业,专弘净宗。法师已届古 稀之年,于今辞去海内外佛教社团一切职务。专心弘法教学,老实念佛,求 生净土。法师首倡'佛教'正名为'佛陀教育'。指出大乘教学方针在彻底破除 迷信,启发真智,使能明辨真、妄、正、邪、是、非、善、恶、利、害,建 立理智、大觉、奋发、进取、乐观、向上的慈悲济世的人生宇宙观,才能圆 满达成解决众生一切苦难,获得真实永恒幸福的教育目标。   
六十六年初,倡建'中华民族百姓宗祠',凡我国民居留地,皆应兴建 。旨在教民诚信忠敬、继孝思、笃人伦、醇风俗、隆国运、开太平。又指出 '文言文'是过去、现在、未来三世的共同语文,为中华文化独具之异彩, 是世界文化最伟大的发明,使数千年前人类智慧经验的宝藏,与今人结晶成 一体,因此必须提倡。文化复兴,光被全球,惠及一切众生,咸得和平安乐 ,强根固本在于此也。   
法师于第六任总统就职前,在台北市中国佛教会宣讲《仁王护国般若 经》以为祝贺,特别强调教育救国,教育救世。尤望东亚各国发菩提心者, 同心一德,携手合作,为全人类谋求真正和平幸福繁荣的新时代。   法师云︰'今世乱极,人各望治。欲求普济全球,救劫难于眉急,化乖 戾于无形,务令一切众生,人人存好心、做好事、说好话、做好人。欲达此 目的,唯有极力提倡大觉教育,以古今中外圣哲之金言教训为依归,以期建 立共识。'佛曰︰'见和同解,戒和同修也。'于是有汇集群书,采撷格言 的想法。如︰《佛教大藏经》、《中国四库全书》、《荟要》、《史鉴》、 群书等,皆可摘取编成菁华录流通。务令一切众生能读、能解、能行,则不 辜负古来圣哲垂化之婆心也。采撷要领︰   一、取明白易晓之短句,不取长文。

 二、取急切实用之教诲,不取不切实际之玄谈。

 三、必利于自身之修养,家庭幸福,事业成败之教训。社会和谐,国家富强,世界和平,各民族,各学派,各宗教,共存共荣之诸目标为撷取之标准。

 四、分类汇集编订一册,译成各种文字流通世界。介绍中华文化精华,促进世界大同,为吾人理想之目标也。 
五、他如西洋学术菁华︰伊斯兰、新旧约、金训格言菁华,若能普遍流通全球,必能建立共识、共存、共荣、和睦大同、亘助亘惠的美满世界。这是法师毕生教化的方向,无尽的悲愿。
Category
AMTB Đài Loan