大鱼(改编版)

47 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
歌词:
海浪无声将夜幕深深 淹没
你在虚空哪一个脚落
我们在轮回的梦境里 游过
何时能真正得解脱
慈悲的佛陀 请您聆听我说
弟子惭愧 犯了许多错
愚昧的造作 无知的堕落
祈请您加持我 改过
愿一切众生 都能离苦得乐
不要在六道轮回 受折磨
愿一切众生 快快得解脱
我们会相聚在极乐

海浪无声将夜幕深深 淹没
你在虚空哪一个脚落
我们在轮回的梦境里 游过
何时能真正得解脱
慈悲的佛陀 请您聆听我说
弟子惭愧 犯了许多错
愚昧的造作 无知的堕落
祈请您加持我 改过
愿一切众生 都能离苦得乐
不要在六道轮回 受折磨
愿一切众生 快快得解脱
我们会相聚在极乐

啊 。。。。。。啊
愿大家快乐解脱。
阿弥陀佛!
啊 。。。。。。
Category
AMTB Đài Loan