Trích đoạn khai thị Tịnh Độ

 • Hiểu rõ về nhân quả ba đời, mới biết trên thế gian này không thể có việc chiếm lợi ích của người khác, cũng không có việc phải chịu thiệt thòi

  ╲╭┓--:**:-.,,.-:**:-.,,.--:**:--┏╮/╱
  ╭★╯Nam Mô A Di Đà Phật☆╮
  ┗╯╲--:**:-.,,.-:**:-.,,.-:**:--╱/╰┛ ♫•¸¸.•* ¨*•♫-♫•¸¸.•*♫•¸¸.•* ¨*•♫.Nam Mô A Di Đà Phật '' Nam Mô A Di Đà Phật '' Nam Mô A di Đà Phật... ♫•¸¸.•* ¨*•♫-♫•¸¸.•*♫•¸¸.•* ¨*•♫
  ♫•¸¸.•* ¨*•♫-♫•¸¸.•*♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥.Nam Mô A Di Đà Phật ╲╭┓--:**:-.,,.-:**:-.,,.--:**:--┏╮/╱
  ╭★╯Nam Mô A Di Đà Phật☆╮
  ┗╯╲--:**:-.,,.-:**:-.,,.-:**:--╱/╰┛ ♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥-♫•¸¸.•*♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥.Nam Mô A Di Đà Phật '' Nam Mô A Di Đà Phật '' Nam Mô A di Đà Phật... ♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥-♫•¸¸.•*♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥
  ♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥-♫•¸¸.•*♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥.Nam Mô A Di Đà Phật ╲╭┓--:**:-.,,.-:**:-.,,.--:**:--┏╮/╱
  ╭★╯Nam Mô A Di Đà Phật☆╮
  ┗╯╲--:**:-.,,.-:**:-.,,.-:**:--╱/╰┛ ♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥-♫•¸¸.•*♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥.Nam Mô A Di Đà Phật '' Nam Mô A Di Đà Phật '' Nam Mô A di Đà Phật... ♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥-♫•¸¸.•*♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥
  ♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥-♫•¸¸.•*♫•¸¸.•* ¨*•♫♥♥.Nam Mô A Di Đà Phật

  Hiểu rõ về nhân quả ba đời, mới biết trên thế gian này không thể có việc chiếm lợi ích của người khác, cũng không có việc phải chịu thiệt thòi.

  Read more
 • CÓ PHÚC BÁO, NÊN ĐEM PHÚC BÁO CHO ĐẠI CHÚNG CÙNG HƯỞNG !

  CÓ PHÚC BÁO, NÊN ĐEM PHÚC BÁO CHO ĐẠI CHÚNG CÙNG HƯỞNG !

   

  A Mi Đà Phật toàn tâm toàn ý để trang nghiêm Tịnh độ, mục đích để làm gì ?

  Không phải để hưởng thụ, mà là để cho tất cả chúng sinh thọ dụng. Ngài nguyện mười phương thế giới tất cả chúng sinh đều sinh về nơi Ngài để hưởng thụ thành quả của Ngài. Thật là đáng kính phục !

  Có phúc báo muốn cho tất cả chúng sinh cùng hưởng, không phải chỉ có mình hưởng. Chúng ta học Phật là học cái gì ? Chính là học cái này.

  Khi phúc báo hiện tiền, mình có phúc không tự hưởng mà đem phúc báo ấy cho đại chúng cùng hưởng, có như vậy thì phúc báo càng tích sẽ càng lớn.

  Số người hưởng phúc càng nhiều thì phúc báo càng lớn rộng ra, đây là hạnh Bồ Tát. Phúc báo không chấp tướng thì phúc báo ấy rộng lớn vô cùng, không thể tính đếm được, không có cách gì để diễn tả được.

  Nếu quý vị thật sự không chấp tướng, tích công lũy đức, đại phúc báo sẽ hiện tiền. Nên nhớ là đem phúc báo trải rộng ra để cho tất cả pháp giới chúng sinh cùng hưởng.

  H.T. TỊNH KHÔNG !

  Nguyện đem công đức, phúc báo này hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc trang nghiêm Phật Tịnh Độ và hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới (3 Nghìn Đại Thiên) cùng tận cùng biến khắp pháp giới chúng sinh, thập nhị loại cô hồn, cùng tất cả oan gia trái chủ của tất cả các chúng sinh đó từ vô thuỷ kiếp tới nay đều Phát Tâm Bồ Đề, tin sâu nhân quả, quy y Tam Bảo, tụng Đại Thừa Kinh, chấp trì danh hiệu A Mi Đà Phật , phát nguyện cầu Vãng Sinh về Tây Phương Cực Lạc Quốc sắp lâm chung được Đức Phật A Mi Đà báo trước ngày giờ ra đi, lúc lâm chung giữ được chính niệm,buông xả vạn duyên, thân không bệnh khổ, tâm không tham luyến, ý không điên đảo như vào thiền định, niệm đủ 10 niệm cho tới hơi thở cuối cùng, A Mi Đà Phật phóng ánh hào quang tiếp dẫn về Tây Phương đới nghiệp Vãng Sinh phẩm vị Thượng Phẩm Thượng Sinh. Sau khi Vãng Sinh quay ngược thuyền từ quay trở về Ta Ba cứu khổ chúng sinh.

   

   

  Read more

Latest Articles

Most Popular