Hình khủng long trên đồ thêu và bức vẽ của nền văn minh cổ đại Nazca

Nền văn hóa Nazca ở Peru, Nam Mỹ nổi tiếng thế giới với những hình vẽ khổng lồ và bí ẩn ở vùng đồng bằng Nazca. Những hình vẽ bao gồm các con chim khổng lồ, những con khỉ khỉ, nhện và cây cối. Một số đồ thủ công được khai quật từ những ngôi mộ cổ trong khu vực này thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Chúng rất khó giải thích, và niên đại của chúng không thể được xác định.

Một ngôi mộ cổ, được tin là có lịch sử 1.300 năm (năm 700 SCN), đã được khai quật ở vùng Nazca. Ngoài những thi thể, một số vật tùy táng đã được tìm thấy, bao gồm đồ gốm và một tấm thảm tinh xảo. Thiết kế của tấm thảm bao gồm một họa tiết trang trí đơn giản với hình một con khủng long được lặp đi lặp lại dọc theo đường viền. Một mảnh gốm cũng có hình một con khủng long sinh động như nhân vật chính.

Người ra nghĩ rằng không phải đến khi bắt đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học mới có thể mô tả chính xác khủng long. (Hầu hết các mô tả trước đó về khủng long là không chính xác theo tiêu chuẩn hiện tại). Tuy nhiên, giờ đây người ta đã tìm thấy trong một ngôi mộ cổ các đồ thủ công vẽ hình những con khủng long một cách chính xác, với niên đại có thể khoảng 1.300 năm.

Hình 1.

(1) Đường viền trang trí một tấm thảm với hình một con khủng long lặp đi lặp lại.
(2) Một bình gốm với hình một con khủng long.
(3) Ảnh phóng to hình con khủng long.
(4) Ngôi mộ cổ này có niên đại 1.300 năm.

Dường như, nếu những người tạo ra các tác phẩm nghệ thuật này không sống từ 100 triệu năm trước, thì họ phải có một kiến thức cổ sinh vật học tương đương với các nhà khoa học ngày nay, có như vậy họ mới có thể mô tả chính xác những con khủng long dựa trên các hóa thạch. Tuy nhiên, nếu những họa sĩ này không có một kiến thức chính xác về cổ sinh vật học, thì tại sao họ đã vẽ khủng long rất chính xác? Để giải đáp câu hỏi này, Tiến sĩ Don Patton, người đã cung cấp bằng chứng tài liệu cho khám phá này, bình luận: “Tôi nghĩ rằng những người Peru cổ đại đồng tồn tại với khủng long.”

Hình 2: Một họa tiết khủng long trên viền trang trí tấm thảm cổ được phóng đại. Nó cho thấy kỹ năng dệt hoàn hảo vào thời điểm đó.

Dịch từ:

Images of Dinosaurs in Embroidery and Drawings on Burial Items From the Ancient Civilization of Nazca

Author: 
Weiyu

The Nazca culture in the South American country of Peru is world renowned for its enormous and mysterious drawings on the Nazca Plain. The drawings include gigantic flying birds, monkeys, spiders and plants. Some of the handicrafts excavated from ancient tombs in the area are even more surprising than these. They are very hard to explain and their age cannot be determined.

An ancient tomb, which is believed to have a history of 1300 years (ca. 700 A.D.), was excavated in the Nazca region. Besides the remains of the dead, some burial items were found, including pottery and an exquisite tapestry. The design on the tapestry contains a simple decorative pattern of a dinosaur repeated along its border. A piece of pottery also has a vivid dinosaur as its main figure.

It is thought that not until the beginning of the last century could scientists correctly depict dinosaurs. (Most of the earlier depictions of dinosaurs were inaccurate by today's standards.) However, people have now found human handicrafts that depicted dinosaurs correctly in an ancient tomb that can be dated back to one thousand three hundred years ago.

 

Figure 1.


(1) Decorative border of a tapestry with a dinosaur in a simple repeated pattern
(2) A piece of pottery with an image of a dinosaur
(3) An enlargement of the dinosaur 
(4) This ancient tomb dates back 1300 years

 

Apparently, if the people who created these works of art did not live one hundred million years ago, they must have had a similar knowledge of paleontology as today's scientists so that they could also depict dinosaurs correctly based on reconstruction of fossil remains. However, if these artists did not have an accurate knowledge of paleontology, how could they have depicted dinosaurs correctly? To answer this question, Dr. Don Patton, who provided documentation of this discovery, commented, "I think ancient Peruvians co-existed with dinosaurs."

 

Figure 2. A blow-up of the dinosaur pattern in the border decoration of an ancient tapestry. It shows the fine textile skills of that period.

纳兹卡的古文明

位于南美洲秘鲁的纳兹卡古文明(nazca culture)以其平原巨画之谜而闻名于世,许多巨像图案,像飞鸟、猴子、蜘蛛、植物都极其巨大而不可思议。但是,更令人惊奇的是在当地发掘的墓穴中,曾发现过许多惊人且无法解释的工艺品,而这些工艺品其年代早已不可考了。

在发掘了当地一个据信有一千三百年之久的古墓中(ca. 700 A.D.),除了发现死者外,还发现部份的祭祀陪葬品,这包括了一些陶器及一张织工极为精致的挂毯,挂毯中的构图是以恐龙为基本图形作简单而重复的边饰,而陶器上的绘画也以描绘出一只活生生的恐龙作为主要装饰。

现代科学家开始正确地描绘出恐龙不超过一百年的时间(一百年前的描绘大多数是不正确的),但我们却能在一千三百年之久的古墓中发现了正确描绘恐龙的作品。

 

图一:(1) 以恐龙为基本图形作简单而重复的边饰 (2) 描绘恐龙型态的陶器
(3) 恐龙基本图形的放大图 (4) 一千三百年之久的古墓

 

创作这些艺术品的人,如果不是生活在一亿多年前,那么他们显然具备跟现在科学家同等的古生物学知识,能藉由重组化石,绘制出恐龙的形态。而如果这些艺术创作者不具备古生物学知识的话,那么,古人又是如何正确描绘恐龙的型态?对于这一个问题,文献资料提供者Dr. Don Patton说:“我认为古代的秘鲁人曾与这些恐龙共存过。”

 

图二:以恐龙基本图形的边饰特写图,可见当时纺织技术之精良

Related Articles

Latest Articles

Most Popular