Văn minh cổ đại Baghdad: Thấu kính quang học từ 2.000 năm trước

Tác giả: Wei Yu

[PhapAmHD.Com] Những di chỉ phát hiện được từ tàn tích của một thành phố Parthia có vị trí tại ngoại ô thành phố Baghdad hiện đại bao gồm một cục pin cổ đại có niên đại từ năm 250-224 TCN [1]. Khám phá này đã được mô tả trong cuốn sách Vén bức màn văn minh tiền sử – Những thời đại chưa biết xuất bản bởi Chánh Kiến Net. Nhưng thành phố này còn nắm giữ những điều đáng kinh ngạc hơn nữa – một phát hiện còn chấn động hơn đã được báo cáo mới đây.

Tại cùng địa điểm nơi cục pin cổ đại được tìm thấy, một thấu kính quang học bóng loáng đã được khai quật. Nó có bề rộng đường kính cỡ hai ngón tay và rất trong. Các cuộc kiểm tra đã xác định nó là một thấu kính được đánh bóng. Qua thời gian, các phần gắn liền với chiếc thấu kính đã bị mất, và chỉ còn lại thấu kính, hơi bị nứt. Chiếc thấu kính cổ nhất được biết đến này hiện nay đang ở trong Bảo tàng Anh. [2]

Trong sách giáo khoa, chúng ta được dạy rằng kỹ thuật đánh bóng thấu kính cổ nhất xuất hiện vào thế kỷ 16 tại Châu Âu. Tuy nhiên, chiếc thấu kính này lại là di chỉ cổ đại với 2.200 năm tuổi.

Những người Baghdad cổ đại đã làm chiếc thấu kính này có kiến thức tạo hình thủy tinh và đánh bóng như các nghệ sĩ và khoa học gia ngày hôm nay. Họ đã có thể làm chảy vật liệu thủy tinh, cho ra hình dạng mong muốn sau khi xử lý, và đánh bóng sản phẩm hoàn thiện tới một độ trong rất cao. Nếu họ không biết làm sao để đánh bóng thủy tinh, thì tại sao họ lại làm được một chiếc thấu kính trong như vậy? Nhà văn Erich Von Daniken cho biết: “Tôi tin rằng có một xã hội văn minh cao thời cổ đại mà vẫn chưa được biết tới.”


Hình 1: Pin cổ đại 2.000 năm tuổi. (Ảnh: Bảo tàng Baghdad)


Hình 2: Thấu kính cổ đại 2.000 năm tuổi. (Ảnh: Bảo tàng Anh)


Hình 3: Thấu kính: Nó được làm rất tốt, mặc dù có một vài vết rạn. (Ảnh: Bảo tàng Anh)


Hình 4: Một nhân viên bảo tàng cầm chiếc thấu kính trong tay. Ngón giữa của ông có thể thấy rõ ở mặt sau thấu kính, cho thấy độ trong rất cao của nó. (Ảnh: Bảo tàng Anh)

Tham khảo:

1. William R. Corliss, Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts, Sourcebook Project Pub, September 1977.

2. Erich Von Daniken, Chariots of the Gods, Berkley Pub Group, August 1987.

Dịch từ:

Ancient Civilization of Baghdad: Optical Glass Lens from 2000 Years Ago

Author: 
Wei Yu

The previously documented relics retrieved from the ruins of a Parthian city located in a suburb of the modern city of Baghdad include an ancient battery dated to 250-224 BC [1]. This discovery was described in a book published by Pureinsight.orgUnraveling the Mask of Prehistoric Civilization - The Unknown Ages. But the city holds surprises greater than this – a more striking finding was reported recently.

At the same place where the ancient battery was found, a polished optical lens was unearthed. It is about the width of two fingers in diameter and it is highly transparent. Tests identify it as a polished lens. Due to the passage of time, parts associated with this lens were lost. Only the lens itself, slightly cracked, remains. This earliest lens known to date is now in the British Museum. [2]

In textbooks, we are told that the earliest optical lens polishing techniques appeared in 16thcentury Europe. However, this polished lens is an ancient relic 2200 years old.

The ancient people of Baghdad who made this lens had knowledge of glass shaping and polishing like that of today's artists and scientists. They were able to melt glass materials, obtain desired shapes after processing, and polish the finished products to a high level of transparency. If they did not know how to burnish and polish glass, how could they have made such a lens? The writer Erich Von Daniken said, "I believe there was an unknown highly civilized society here in ancient times."

 

 

Figure 1. Ancient Battery from 2000 years ago (Photo courtesy: Baghdad Museum) 

 

 

Figure 2. Ancient optical lens from 2000 years ago (Photo courtesy: British Museum)

 

 

 

Figure 3. Glass optical lens: It is well made, though with some cracks (Photo courtesy: British Museum) 

 

 

Figure 4. A staff member of the museum holds the lens in his hand. The middle finger on the other side of the lens can be clearly seen from this side, indicating the transparency is high. (Photo courtesy: British Museum)

 

References:
1. William R. Corliss, Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts, Sourcebook Project Pub, September 1977.
2. Erich Von Daniken, Chariots of the Gods, Berkley Pub Group, August 1987.

巴格达的古文明:二千年前的光学玻璃镜片

作者: 
威宇

位于中东巴格达近郊的帕斯安城遗址因发掘出公元前250--224年的古老电池后便声名大噪(1),此事件亦被收录于正见网出版的《揭开史前文明的面纱-您不知道的年代》一书中。但令人惊奇的不仅仅如此而已,现在有了更惊人的发现。

位于同一遗址的发掘处,又发掘出一个抛光镜片,该镜片约二个拇指一般大且透明度极高,经检验证实这是一块经过抛光过的镜片,但由于年代久远,与该镜片套合的其它部位都已不复存在,仅保存下具裂痕的镜片部位,而这个人类已知的最古老镜片,目前则收藏于大英博物馆(2)。

教科书告诉我们:目前已知的最早光学玻璃的抛光技术则始于16世纪的欧洲。但我们却能在二千二百年之久的古代遗迹中发现抛光过的光学玻璃镜片。

制作这个镜片的古巴格达人,显然具备跟现在工艺家及科学家同等的打模及抛光知识,能藉由融熔所需的玻璃材料,加工成所的形状并加以抛光以达到极高的透明度。而如果这些古巴格达人不具备打模及抛光知识的话,那么,他们又是如何制作这一块镜片?照片资料提供者 Erich Von Daniken说:“我认为这里存在过一个不为人知的古老高度文明!”。

图一:二千年前的古代电池(摄于巴格达博物馆)

 

图二:二千年前的古代光学玻璃镜片(摄于大英博物馆)

 

图三:玻璃镜片放大图:虽有破损,但仍可见制作之精细(摄于大英博物馆)

 

图四:博物馆工作人员手持镜片:由相片中可由镜片的一端清晰的看见镜片另一端的右手中指,可知透明度相当高(摄于大英博物馆)

 

参考资料

1. William R. Corliss, Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts, Sourcebook Project Pub, September 1977. 
2. Erich Von Daniken, Chariots of the Gods, Berkley Pub Group, August 1987.

Related Articles

Latest Articles

Most Popular