How to Speak more with "can do" checklists

41 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
https://bit.ly/2OisnN0 ← Learn how to match your routine to your language learning goals! Here is your fast track to fluency, get you FREE gifts now.

➜ Download your Free gifts of April 2021: https://bit.ly/2OisnN0

This is your German Monthly Review, in this video we will tell you how to adjust your routine and learn a language from home! Also you will discover what are the resources you can get for free on GermanPod101.com this month!
Whether you are an absolute beginner or an advanced learner, this video is made for you as we give you the best learning tips and strategies. This is THE place to start if you want to start or improve your German learning strategy.

■ Facebook: https://www.facebook.com/GermanPod101
■ Instagram: https://www.instagram.com/GermanPod101

Click here to get your free gifts: https://bit.ly/2OisnN0

Also, please LIKE, SHARE and COMMENT on our videos! We really appreciate it. Thanks!

#LearningStrategies #LearnFromHome #StudyRoutine #German #LearnGerman #GermanPod101 #Checklists
Category
Học Tiếng Đức