jidvd084 轉識成智。四智

71 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
鑑因法師佛一 http://www.amitofo3.net/ji
鑑因法師佛七 http://www.amitofo3.net/ji/f7.html
鑑因法師助念 http://www.amitofo3.net/ji/zn.html
鑑因法師DVD http://www.amitofo3.net/ji/dvd.html
鑑因法師花開見佛第一集 http://www.amitofo3.net/ji/fkjf1.html
鑑因法師花開見佛第二集 http://www.amitofo3.net/ji/fkjf2.html
鑑因法師禮佛觀想拜願文 http://www.amitofo3.net/ji/worship.html
鑑因法師在家居士如何修行 http://www.amitofo3.net/ji/zjjsrhxx.html
鑑因法師:皈依、臨終關懷助念專線:04-8329690
鑑因法師:佛一佛七報名專線:0933-198282
員林蓮社:員林鎮大安街13號 04-8329690
Category
AMTB China