LẠY KINH VẠN PHẬT ♦ Tập 5/111 (Phật thuyết Kinh Phật Danh)

56 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
☸ Phật nói CÔNG ĐỨC CỦA KINH VẠN PHẬT: https://www.youtube.com/watch?v=MsfMoRdMRtA
☸ Xem trọn playlist 111 clips: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRF-DbdiTX2pMWbjd6Mj0JD_0jOPyjf6c
☸ Link download Kinh Phật Danh chữ LỚN để lạy: https://drive.google.com/open?id=1hWWA4WfUUW78rqR2ZXqE5heoDugYcMzu
☸ Link download Kinh Phật Danh chữ NHỎ để đọc: https://drive.google.com/open?id=1auhfB-73g5QOc_vGIv-D__wXn6sia5jU

☸ Playlist các bạn thuộc KINH LĂNG NGHIÊM: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRF-DbdiTX2orLM1rZ4WT4xyogHJYdP-_
☸ Playlist các bạn thuộc CHÚ LĂNG NGHIÊM: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRF-DbdiTX2qrE7HkyU0xHCZqhBSj7RSX
☸ CỘNG ĐỒNG LĂNG NGHIÊM: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRF-DbdiTX2p4_N61rhMISo6c-yWsNJr_
☸ Ấn tống PHÁP BẢO GIEO DUYÊN: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRF-DbdiTX2oIqZ83Mo5mae5slfGpJELI
Category
Mantra - Trì Tụng Mật Chú