Featured

Learn German - German Clothing Vocabulary

552 Views
Đại Nguyện Nguyện 18 trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà : Nếu con được thành Phật, mà chúng sanh trong mười phương dốc lòng tin tưởng, muốn sanh về cõi nước con chỉ trong mười niệm, nếu không được toại nguyện, thì con chẳng trụ ở Ngôi Chánh Giác, trừ kẻ phạm năm tội nghịch và gièm chê Chánh Pháp. Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật Lời Khuyên Tịnh Độ (Ấn Quang Đại Sư) “ Ấn Quang từ Tây qua Ðông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ bình nhật tự vỗ ngực là bậc thông Tông, thông Giáo, coi Tịnh Ðộ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuống, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy, có những người trì giới niệm Phật già giặn, chắc thật, dù Tín Nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thuỷ trong lặng, do phân biệt nên xao động, đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thuỷ ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụng về lớn vậy!”
Published
http://www.Germanpod101.com/video

Learn German words using the Learn German with Pictures series from GermanPod101.com.
Beautiful images clearly show German vocabulary divided into units by topic.
Each word is introduced in English and German. It's a great way to study new vocabulary words that will build up your proficiency in German and lead you on your way to mastering this beautiful language!

In this lesson you'll learn about vocabulary about German clothing: shirt, trousers, jacket, shoe, skirt, dress, sock, sweater, coat, and belt.
Next time you're shopping in Berlin, know exactly how to tell the staff what you want them to get for you!

If you learned a lot with this video, stop by our German language learning website and get other language learning content including other great videos like this one, audio podcasts, review materials, blogs, iPhone applications, and more.
Join the friendly community of learners at GermanPod101.com, and start mastering German today!

http://www.GermanPod101.com/video
Category
Học Tiếng Đức